logo

Chcete byt? Mesto Prešov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž!

Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov vyhlasuje podl'a §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v súlade s uznesením MsZ mesta Prešov č. 155/2019 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, a to na predaj nasledovných bytov:

Bytu č. 11 o výmere 17 m2, garsónky, na 3. poschodí, vchodu č. 4 bytového domu so súp. č. 4416, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 8417, LV č. 9158, k. ú. Prešov, na Ul. Nábrežná č. 4,

 • spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu so súp. č. 4416 o vel’kosti 17/1992,
 • spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 8417, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 666 m2, LV č. 9812, k. ú. Prešov, o vel’kosti 17/ 1992;

 

Bytu č. 20 o výmere 33 m2, 1-izb., na 6. poschodí vchodu č. 12 bytového domu so súp. č. 4837, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 9310/577, LV č. 7695, k. ú. Prešov, na Ul. Prostéjovská č. 12,

 • spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu so súp. č.4837 o vel’kosti 33/6680,
 • spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 9310/577, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1096 m2, LV č. 7807, k. ú. Prešov, o veľkosti 33/6680;

 

Technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne správca — PREŠOV REAL, s.r.o.,Slovenská 40, 080 01 Prešov, úsek správy mestských bytov, na tel. čísle 0917 720 474.

Obhliadka predmetných nehnuteľností za účasti správcu bude záujemcom umožnená nasledovne:

byt na Nábrežnej ulici:

 • dňa 31.7.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.
 • dňa 7.8.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.
 • dňa 14.8.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.
 • dňa 21.8.2019 v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.

byt na Prostějovskej č. 12:

 • dňa 31.7.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.
 • dňa 7.8.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.
 • dňa 14.8.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.
 • dňa 21.8.2019 v čase od 14.15 hod. do 15.15 hod.

 

s týmito podmienkami:

I. OBSAH NÁVRHU ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ:

 1. predmetom návrhu zmluvy o prevode vlastníctva bytu (d’alej len ,.návrh zmluvy“) bude niektorý z bytov identifikovaných vyššie pod por. č. 1 alebo 2;
 2. návrh zmluvy musí obsahovat’ všetky náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 182/ 1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov (viď ,VZOR návrhu zmluvy“, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podmienok a ktorý možno využit’ pri tvorbe návrhu zmluvy do tejto súťaže);
 3. súťažiaci v návrhu zmluvy uvedie návrh kúpnej ceny minimálne vo výške znaleckého posudku za konkrétny byt v EUR, kúpna cena za byt č. 1 vo výške min. 25 200 Eur ; kúpna cena za byt č. 2 vo výške min. 43 800 Eur.
 4. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti pred podaním zmluvy s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti, a to najneskôr do 30 dní od účinnosti zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpit’ od zmluvy;
 5. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podl’a bodu 4 tohto článku nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia vyhlasovatel’a o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká;

 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:

1. Súťažiaci prijíma podmienku, že:

 • do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovatel’a zábezpeku minimálne vo výške stanovenej vyhlasovatel’om pre jednotlivé byty nasledovne:

 

nehnuteľnosť výška zábezpeky variabilný symbol
byt uvedený pod č. 1 5 000 eur 12018
byt uvedený poč č. 2 5 000 eur 22018

 

na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572, inak jeho návrh nebude do sút’aže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu časti kúpnej ceny;

ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podl’a odseku 9 tohto článku, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná čast’ bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy;

 • preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške ním ponúkanej kúpnej ceny za predmet kúpy;

2. Návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou alebo na Oddelenie klientskeho centra na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy majetku mesta, Hlavná 73, 080 01 Prešov, s výrazným označením ,,MsÚ -  OSMM - Obchodná verejná sút’až č 10 /2019 — byt pod por. č. xx — neotvárať."

Zalepená obálka bude d’alej obsahovat’:

 • identifikačné údaje sút’ažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo),
 • doklad o solventnosti v zmysle bodu 1 písm. b) článku II,
 • doklad o zložení zábezpeky v zmysle bodu 1 písm. a) článku 8
 • návrh zmluvy o prevode vlastníctva bytu podpísanej navrhovatel’om a pod.;

3. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznamení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže do 30. 8. 2019, do 14.00 hod.;

4. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia sút'aže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli;

5. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný;

6. predložené návrhy môže súťažiaci menit’ a dopĺňať’ len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov;

7. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnut’ všetky predložené návrhy a zrušiť’ súťaž, a to vcelku alebo iba v časti týkajúcej sa ktorejkol'vek z nehnuteľností uvedených pod por. č. 1 a 2; o zrušení súťaže, resp. jej časti budú sút’ažiaci upovedomení najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupitel’stva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu;

8. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupitel’stvom mesta Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou vít’azovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia mestského zastupitel’stva, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu;

9. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opravit’ zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež vykonat’ doplnenie a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu bud’ za účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou a s týmito sút'ažnými podmienkami alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovatel’a po dohode s vít'azným sút’ažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami.

  Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.