logo

VOS - Jarková 2

MESTO PREŠOV vyhlasuje VOS - verejná obchodná súťaž na nebytový priestor na Jarkovej 2

MESTO PREŠOV

Mestský úrad v Prešove,

Hlavná 73, 080 01 Prešov 

na základe uznesenia z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 726/2022 zo dňa 2.2.2022 vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ na odpredaj nasledovných nehnuteľností: -pozemku parc. č. KNC 98/1 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 477m2 , -pozemku parc. . KNC 98/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49m2 , - pozemku parc. č. KNC 95/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 164 m 2 , -pozemku parc. č. KNC 95/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57m2 , -pozemku parc. č. KNC 95/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66m2 , -stavby súpisné číslo 3125 umiestnená na pozemkoch parc. č. KNC 9811 a parc. č. KNC 98/2, L V č. 6492, k. ú. Prešov. Stavba sa nachádza v lokalite na rohu ulíc Jarkovej a Weberovej s adresou Jarková 2 v Prešove. Je postavená v roku 1966. V budove sú 3 nadzemné a jedno podzemné podlažie. Nadzemná časť je v súčasnosti využívaná na kancelárske a prevádzkové účely. V podzemnej časti je plynová kotolňa, skladové priestory a úkryt civilnej ochrany (ďalej CO kryt). CO kryt je v správe Mesta Prešov (zaradený do siete CO krytov), je potrebné funkciu CO krytu zachovať aj po prevode a budúci vlastník musí strpieť zariadenie civilnej obrany a bude zaviazaný dodržiavať ustanovenia zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. Kotolňa budovy je v správe Spravbytkomfort, a.s. a bola nedávno modernizovaná. Pre zabezpečenie štandardov hygieny pre nájomcov sú v spoločných nebytových priestoroch soc. zariadenia na 2. a 3. NP. Toho času je v predmetnom objekte 17 nájomcov a l O voľných nebytových priestorov (väčšina sa nachádza na III.NP).

Viac informácií v priloženej prílohe. 

 

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, teda do 18. 3. 2022, do 14:00 h.

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.