logo

VOS - Traktor FOTON 504

Verejná obchodná súťaž - Traktor FOTON 504

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2022
na prevod hnuteľného majetku
Značka vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky
Typ vozidla: FOTON 504
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
         Obchodné meno:                        PREŠOV REAL s.r.o.
  Sídlo:                             Slovenská 40, 080 01 Prešov

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Peter Vavrek
Kontakt:                 +421917338999
e-mail: sekretariat@presovreal.sk
 
vyhlasuje
 obchodnú verejnú súťaž č. 1/2022 (ďalej aj „súťaž“) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
 vyzýva
na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude traktor vo vlastníctve vyhlasovateľa. Dispozícia s majetkom sa uskutočňuje v súlade s platným VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov.

Predmet obchodnej verejnej súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je vozidlo s príslušenstvom vo vlastníctve Vyhlasovateľa:

Značka vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky
Typ vozidla: FOTON 504 -ŠPZ-PO 841 AJ
Farba: červená
VIN: FTTS4A34AGV000752
Rok výroby: 29.2.2016
Výrobné číslo motora: A498BT1 Zdvihový objem valcov: 3168 cm3 Výkon motora :36,80 kW
Prevádzková hmotnosť: 2540 kg  Najväčšia technický prípustná hmotnosť: 3490 kg
Najväčšia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: 11585 kg
Palivo : Nafta
Príslušenstvo k vozidlu: Mulčovač Stark KM 175, Posypávač (zimná údržba)

 Minimálna cena: 6.750,- EUR bez DPH  Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje lehota od zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovej stránke spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. t. j. od 07.03.2022 do 22.03.2022 do 14.00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená dňa 7.3.2022 a ukončená 22.3.2022 o 14 hod.
Do termínu uzávierky, t.j. do 22.3.2022 do 14:00 hod. neboli do podateľne PREŚOV REAL, s.r.o. Slovenská 40, Preśov doručené žiadne návrhy.
Obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná.
Vyhlasovateľ vyhlási opakovanú Verejnú obchodnú súťaž.

 Podrobné podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete v prílohách nižšie.  

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.