logo

OVS - Areál tenisových kurtov na Ul. Nábrežnej 5 v Prešove

Verejná obchodná súťaž - Areál tenisových kurtov na Ul. Nábrežnej 5 v Prešove

MESTO  PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01  Prešov na základe uznesenia z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
 č. 795/2022 zo dňa 11.5.2022

 zverejňuje

 podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a pod.

                OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na dlhodobý nájom:

 areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Nábrežnej č. 5 v Prešove, ktorý tvoria nasledovné  nehnuteľnosti: 
  • stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na LV č. 6492, k. ú. Prešov,
  • tenisové kurty so zariadením a príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 8463/3 a na pozemku parc. č. KNE 872/1,
  • pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135 m2, zapísaný na LV 6492, k. ú. Prešov,
  • pozemok parc. č. KNC 8463/1, ostatné plochy o výmere 3245 m2, zapísaný na LV č. 8160, k. ú. Prešov
  • časť pozemku parc. č. KNC 8463/3, zapísaný na LV č. 8160, k. ú. Prešov nachádzajúci sa v areáli tenisových kurtov,
  • pozemok parc. č. KNC 8463/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 365 m2, zapísaný na LV č. 8160, k. ú. Prešov,
na obdobie 10 rokov.

 Bližšie informácie o podmienkach obchodnej verejnej súťaže a o podmienkach písomného podania sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov a na www.presov.sk.

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.