logo

OVS Delňa 2

Verejná obchodná súťaž - Delňa 2

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Delňa 2

 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:           
Obchodné meno:   PREŠOV REAL s.r.o.                 
Sídlo:                        Slovenská 40, 080 01 Prešov
 
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:                          
 Igor Kivader                         
Kontakt:                       0918 847 990                      
e-mail:                         sekretariat@presovreal.sk
 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nebytových priestorov mesta Prešov: 
  • Pozemok, parcela reg. “C“ č. 3162/1 druh: trvalý trávnatý porast, zapísaný na LV 2065 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pre Okres: Prešov, Obec: Prešov, katastrálne územie: Solivar, nachádzajúci sa v rekreačnom areáli Delňa na ul. Jelšová. 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku jednotlivo spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nebytových priestorov mesta Prešov:
  • Prvá časť pozemku, parcela reg. “C“ č. 3162/1 druh: trvalý trávnatý porast, o výmere 40 m2 vytýčenej prenajímateľom, zapísaný na LV 2065 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pre Okres: Prešov, Obec: Prešov, katastrálne územie: Solivar, nachádzajúci sa v rekreačnom areáli Delňa na ul. Jelšová,
  • Druhá časť pozemku parcela reg. “C“ č. 3162/1 druh: trvalý trávnatý porast, o výmere 40 m2 vytýčenej prenajímateľom, zapísaný na LV 2065 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pre Okres: Prešov, Obec: Prešov, katastrálne územie: Solivar, nachádzajúci sa v rekreačnom areáli Delňa na ul. Jelšová,

na ktorý si úspešný uchádzač na svoje náklady umiestni veľkokapacitný obytný kontajner (na miesto určené správcom viď kópia snímky katastrálnej mapy).

 Uchádzač sa môže prihlásiť do OVS len k jednej časti pozemku. 

 Cena: Účastníkom ponúkaná cena nájmu za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie byť nižšia ako 7,00 EUR/m2/mesačne.

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje lehota od zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže
t. j. od 6.6.2022 do 22.6.2022 do 12.00 hod.
 

Podrobné podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete v prílohe nižšie.  ↓

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.