logo

VOS - dlhodobý prenájom areálu Skatepark

MESTO PREŠOV vyhlasuje VOS - verejná obchodná súťaž na dlhodobý prenájom areálu Skatepark:

MESTO  PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov
vyhlasuje
na základe uznesenia z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 854/2022 zo dňa
6.7.2022
 podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka

 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na dlhodobý prenájom areálu Skatepark:
 A/ pozemok parc. č. KNC 303/8 o výmere 2720 m2, ostatná plocha, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov
 
          
B/ hnuteľné veci nachádzajúce sa vo vnútri areálu a tvoriacich súčasť areálu Skateparku. Nájomca bude počas trvania tejto zmluvy hmotne zodpovedný za hnuteľný majetok vo vlastníctve prenajímateľa, ktorý je predmetom nájmu. Zoznam hnuteľných vecí bude súčasťou preberacieho protokolu,
  
Lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže,
teda do 11.08.2022 do 14.00 hod
 
Podrobné podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete v prílohe nižšie.  ↓
   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.