logo

VOS - dlhodobý prenájom Cyklistického areálu

MESTO PREŠOV vyhlasuje VOS - verejná obchodná súťaž na dlhodobý prenájom Cyklistického areálu:

MESTO  PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov
vyhlasuje
na základe uznesenia z 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 947/2022
zo dňa 19.10.2022
 podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka

 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na dlhodobý prenájom Cyklistického areálu:
A/ pozemkov:
 • č. KNC 6632/2 o výmere 485 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/44 o výmere 724 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6639/1 o výmere 71 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/49 o výmere 2 206 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/85 o výmere 1 653 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/84 o výmere 3 015 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/83 o výmere 3 218 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/33 o výmere 6 282 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  
 • č. KNC 6616/48 o výmere 2 516 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/46 o výmere 2 264 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/89 o výmere 605 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/47 o výmere 2 814 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/86 o výmere 148 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/87 o výmere 105 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • č. KNC 6616/88 o výmere 106 m2, zastavaná plocha a nádvorie
zapísaných  na LV č. 6492, k. ú. Prešov
B/ stavieb:
 • stavba slúžiaca ako ubytovňa a zázemie pre športovcov  bez s. č., umiestnená na pozemku parc.           č. KNC   6616/89,
 • stavba kotolne bez s. č., umiestnená na pozemku parc. č. KNC 6616/88,
 • stavba verejných toaliet (RONDO) umiestnená na pozemku  č. KNC 6616/87,
 • stavba garáží umiestnená pod cyklistickým oválom na pozemku prac. č. KNC 6616/86,
 • stavba cyklistického oválu umiestnená na pozemkoch parc. č. KNC 6166/83, parc. č. KNC 6616/84  a parc. č. KNC 6616/85,
zapísaných na LV č. 6492, k. ú. Prešov

 C/  hnuteľných vecí  tvoriacich súčasť stavieb Cyklistického štadióna, vrátane kotlov a rozvodov ÚK,   ako aj ďalšie hnuteľné veci nachádzajúce sa vo vnútri areálu  Cyklistického štadióna. Nájomca bude počas trvania tejto zmluvy hmotne zodpovedný za hnuteľný majetok vo vlastníctve prenajímateľa, ktorý je predmetom nájmu. Zoznam hnuteľných vecí bude súčasťou preberacieho protokolu.

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže,
teda do 24.11.2022 do 14.00 hod
 
Podrobné podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete v prílohe nižšie.  ↓
   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.