logo

VOS časť pozemku nachádzajúceho sa v Átriu NS Družba

VOS pozemok nachádzajúci sa v Átriu NS Družba

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 1/NP/2023

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
 
Obchodné meno: PREŠOV REAL s.r.o.
Sídlo: Slovenská 40, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Mgr. Rastislav Demjan
 
 
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž 1/NP/2023 (ďalej aj „súťaž“) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
 
vyzýva
na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov:
I. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov:
a) časť pozemku, parcela reg. “C“ č. 9204/12 druh: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV 6492 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pre Okres: Prešov, Obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, nachádzajúceho sa v Átriu v objekte NS Družba so súp. č. 4791, na ul. Nám. Kráľovnej pokoja, o výmere 209 m2.
- účel: kultúrno – osvetová činnosť, vzdelávacia činnosť, umelecké aktivity, komunitné aktivity.
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri podpise zmluvy vytýčiť prenajatú plochu úspešnému uchádzačovi. Predmet nájmu je vyznačený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu A) tejto OVS ako jej neoddeliteľnú súčasť. Súťažný návrh je možné podať len na prenájom predmetu obchodnej verejnej súťaže.
Cena: Účastníkom ponúkaná cena za predmet OVS nesmie byť
- za predmet OVS podľa Bodu I. ods. 1 písm. a) nižšia ako 14,00 EUR bez DPH/m2 /rok, DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov.
Typ zmluvy: Výsledkom OVS bude uzatvorenie Zmluvy o nájme časti pozemku uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).
Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. Po ukončení nájomného vzťahu je nájomca povinný z predmetu nájmu vypratať všetky hnuteľné veci, ktoré do predmetu nájmu vniesol, vyčistiť a protokolárne odovzdať prenajímateľovi.
Účel nájmu: - osvetová činnosť, vzdelávacia činnosť, umelecké aktivity, komunitné aktivity.
2. Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje lehota od zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže t. j.
od 03.5.2023 do 19.5.2023 do 12.00 hod
 Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.
   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.