logo

VOS časť pozemku nachádzajúceho sa v areáli Delňa 2/D/2023

VOS časť pozemku nachádzajúceho sa v areáli Delňa 2/D/2023

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 2/D/2023

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
 
Obchodné meno: PREŠOV REAL s.r.o.
Sídlo: Slovenská 40, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Igor Kivader

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž 2/D/2023 (ďalej aj „súťaž“) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 

vyzýva

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov:

 Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov:

 nájom častí pozemku, parcela reg. “C“ č. 3162/1 druh: trvalý trávnatý porast, zapísaný na LV 2065 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pre Okres: Prešov, Obec: Prešov, katastrálne územie: Solivar, nachádzajúci sa v rekreačnom areáli Delňa na ul. Jelšová,

  • prvá časť pozemku o maximálnej výmere 50 m2 vytýčenej prenajímateľom,
  • druhá časť pozemku o maximálnej výmere 50 m2 vytýčenej prenajímateľom, 

Účel: voľnočasové aktivity, letné tábory.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri podpise zmluvy vytýčiť prenajatú plochu úspešnému uchádzačovi.

Predmet nájmu je vyznačený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu A) tejto OVS ako jej neoddeliteľnú súčasť.

Súťažný návrh je možné podať len na prenájom predmetu obchodnej verejnej súťaže.

Cena:

Minimálna výška nájomného 9,90 € bez DPH/m2/mesiac,

DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov.

Typ zmluvy:

Výsledkom OVS bude uzatvorenie Zmluvy o nájme časti pozemku  uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník). 

Doba nájmu:

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 1.7.2023 - 31.8.2023.

Po ukončení nájomného vzťahu je nájomca povinný z predmetu nájmu vypratať všetky hnuteľné veci, ktoré do predmetu nájmu vniesol, vyčistiť a protokolárne odovzdať prenajímateľovi. 

Účel nájmu:voľnočasové aktivity, letné tábory

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje lehota od zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže t. j. od 17.5.2023 do 05.6.2023 do 12:00 hod.

Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.

Obhliadku nehnuteľností bude možné vykonať v termíne stanovenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže dňa 22.5.2023 o 13:00, prípadne po telefonickom dohovore na tel. č.  0918847990 za prítomnosti povereného zamestnanca Vyhlasovateľa.

 

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.