logo

VOS časť pozemku nachádzajúceho sa v areáli Delňa 3/D/2023

VOS časť pozemku nachádzajúceho sa v areáli Delňa 3/D/2023

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 3/D/2023

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
 
Obchodné meno: PREŠOV REAL s.r.o.
Sídlo: Slovenská 40, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Igor Kivader
 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž 3/D/2023 (ďalej aj „súťaž“) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a

 

vyzýva

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov:

 Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku spravovaného vyhlasovateľom ako správcom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov: 

nájom časti pozemku, parcela reg. “C“ č. 3162/1 druh: trvalý trávnatý porast, zapísaný na LV 2065 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pre Okres: Prešov, Obec: Prešov, katastrálne územie: Solivar, nachádzajúci sa v rekreačnom areáli Delňa na ul. Jelšová:

maximálna výmera stánku (predajného miesta) 42 m2, maximálna výmera terasy (vrátane priestoru pre uloženie stolov a stoličiek) 58 m2

Účel: sezónny predaj tovarov a služieb návštevníkom prírodného kúpaliska Delňa (stánok s občerstvením).

 1. Predmet nájmu je vyznačený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu A) tejto OVS ako jej neoddeliteľnú súčasť.
 2. Súťažný návrh je možné podať len na prenájom predmetu obchodnej verejnej súťaže. 

Cena:

Minimálna výška nájomného

 • predajné miesto – 12,90 € bez DPH/m2/mesiac,
 • terasa – 9,10 € bez DPH/m2/mesiac.
 • DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov.

  Typ zmluvy:

  Výsledkom OVS bude uzatvorenie Zmluvy o nájme časti pozemku uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

   Doba nájmu:

  Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 1.7.2023 - 31.8.2023.

  Po ukončení nájomného vzťahu je nájomca povinný z predmetu nájmu vypratať všetky hnuteľné veci, ktoré do predmetu nájmu vniesol, vyčistiť a protokolárne odovzdať prenajímateľovi. 

  Účel nájmu:

  • sezónny predaj tovarov a služieb návštevníkom prírodného kúpaliska Delňa (stánok s občerstvením).

  Nájomná zmluva bude uzatvorená s podmienkami:

 • uzatvorenie zmluvy na dobu určitú s účinnosťou od 1.7.2023 do 31.8.2023 (v prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť ponúknutá na nájom navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov),

 • Nájomca v prípade ak tak ustanovujú právne predpisy zabezpečí všetky potrebné povolenia v súlade s právnymi predpismi SR.
 • Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje lehota od zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže t. j. od 17.5.2023 do 5.6.2023 do 12.00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.

Obhliadku nehnuteľností bude možné vykonať v termíne stanovenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže dňa 22.5.2023 o 13:00, prípadne po telefonickom dohovore na tel. č.  0918847990 za prítomnosti povereného zamestnanca Vyhlasovateľa.

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.