logo

VOS - predaja nebytového priestoru na ulici Švábska

MESTO PREŠOV vyhlasuje VOS - verejná obchodná súťaž predaj nebytového priestoru na ulici Švábska

Mesto Prešov

zverejňuje zámer predaja nebytového priestoru spôsobom obchodnej verejnej súťaže a to:

 

- stavby s. č. 6683, LV č. 2065, k. ú. Solivar, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 2600/90 

- pozemku parc. č. KNC  2600/90 o výmere 88 m2, zastavaná plocha a nádvorie v podiele ½, všetko v k. ú. Solivar, ul. Švábska,

- spôsobom obchodnej verejnej súťaže

- minimálne za cenu 64 500,00 € s podmienkou zriadenia vecného bremena  zachovanie verejného parkoviska na pozemku parc. č. 2600/90.

Obhliadka predmetnej nehnuteľnosti bude záujemcom umožnená v dňoch:

26.7.2023 od 11:00 - 13:00 hod.

2.8.2023 od 11:00 - 13:00 hod.

14.8.2023 od 11:00 - 13:00 hod.

Bližšie informácie sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov a na www.presov.sk

Lehota na predkladanie návrhov je deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, teda do 21. 8. 2023, do 14.00 hod.

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.