logo

VOS na prenájom nebytových priestorov – ul. Švábska 41/A

VOS na prenájom nebytových priestorov – ul. Švábska 41/A

 

Mesto Prešov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov (ďalej len „súťaž“):

 

Špecifikácia NP: 

- nebytový priestor o výmere 73,51 m2 nachádzajúci sa na II. nadzemnom podlaží, ul. Švábska 41/A v Prešove (ďalej len „nebytové priestory“).

Účel využitia: zdravotníctvo

Minimálna cena nájmu : 57,50 €/m2/rok bez DPH.

Cena nájmu je uvedená bez DPH a nezahŕňa náklady na energie a služby spojené s nájmom. 

Formulár na podávanie návrhov (prihlášok) do súťaže, ktorý obsahuje podstatné náležitosti a dojednania zmluvy o budúcom nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, je prístupný na internetovej stránke mesta Prešov, www.presov.sk (elektronická úradná tabuľa) a na oddelení klientskeho centra Mestského úradu v Prešove, Jarková 26, Prešov (ďalej len „Klientske centrum“).

Záujemca odovzdá svoju písomnú ponuku, ktorú budú tvoriť nižšie uvedené prílohy, do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73 alebo na Klientskom centre, a to  v zalepenej obálke s názvom

„NEBYTOVÁ KOMISIA – Švábska 41/A – NEOTVÁRAŤ – k rukám predsedu nebytovej komisie“ v termíne do 28. 8. 2023 do 14:00 hod. 

Povinnými prílohami ponuky sú:

- vyplnený formulár - prihláška do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov (v prílohe),

- súhlas so spracúvaním osobných údajov (fyzická osoba ‒ nepodnikateľ).

Ponuky bez príloh budú zo súťaže vylúčené.

K nebytovým priestorom, ktoré sú predmetom tejto súťaže, má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy osoba, ktorej zakladateľom je doterajší nájomca nebytových priestorov, a to za podmienky, že táto osoba podá do súťaže prihlášku spĺňajúcu všetky náležitosti a zároveň bude na základe výzvy vyhlasovateľa akceptovať dorovnanie ponúknutej ceny do najvyššej ceny nájmu ponúknutej v súťaži, ak ňou ponúknutá cena nájmu nebude v rámci vyhodnotenia súťaže cenou najvyššou.

V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov, je potrebné si túto dohodnúť priamo so správcami uvedených nebytových priestorov, a to: 

PreŠov Real, s. r. o., Slovenská 40, Prešov – č. t. 051/773 20 84, Ing. Uhrinová – č. t. 0918 847 993,

 

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.