logo

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE č.4/ZŠ/2023

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE č.4/ZŠ/2023

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE č.4/ZŠ/2023

 

Spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. so sídlom Slovenská 40, 080 01 Prešov, IČO: 31722814, zastúpená: JUDr. Michal Leščinský, konateľ ako vyhlasovateľ, vyhlásila verejnú obchodnú súťaž  4/ZŠ/2023 v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna, ktorý sa nachádza na ul. Pod Kalváriou 50 v Prešove, súpisné číslo 4190, v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6492 vedenom na Okresnom úrade Prešov, katastrálnym odborom, ktorú zverejnila na svojom webovom sídle www.presovreal.sk dňa 07.08.2023.

 

Spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. týmto

 

OZNAMUJE ZRUŠENIE,

 

verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna, a to v súlade s ustanovením článku V., ods. 14. 

 

 

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.