logo

Verejná obchodná súťaž 5/ZŠ/2023 na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna

Verejná obchodná súťaž 5/ZŠ/2023 na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna

Verejná obchodná súťaž 5/ZŠ/2023

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

Obchodné meno:        PREŠOV REAL s.r.o.

Sídlo:                          Slovenská 40, 080 01 Prešov

Zastúpená:                  JUDr. Michal Leščinský, konateľ

 

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Alexander Nazarej (vedúci zimného štadióna Prešov)

e-mail: sekretariat@presovreal.sk

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž 5/ZŠ/2023 (ďalej aj „súťaž“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojení s ustanovením ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a

 

vyzýva

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna ktorý sa nachádza na ul. Pod Kalváriou 50 v Prešove, súpisné číslo 4190, v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6492 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom.

 

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je časť nebytových priestorov prenajímaných ako celok  (A-D), ktoré sa nachádzajú v objekte Zimného štadióna na ul. Pod Kalváriou 50 v Prešove, súpisné číslo 4190, umiestneného na pozemku parc. č. KN-C 7231 a pozemkov: parc. č. KN-C 7231, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5288 m2, parc. č. KN-C 7232, vodná plocha o výmere 705 m2, parc. č. KN-C 7233/1, ostatná plocha o výmere 8938 m2, parc. č. KN-C 7233/2, ostatná plocha o výmere 1237 m2, parc. č. KN-C 7233/3, ostatná plocha o výmere 3 m2, parc. č. KN-C 7233/4, ostatná plocha o výmere 3 m2, parc. č. KN-C 7233/5, ostatná plocha o výmere 19 m2, parc. č. KN-C 7234/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3344 m2, parc. č. KN-C 7234/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2, parc. č. KN-C 7234/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m² č. KN-C 7234/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416 m2, parc. č. KN-C 7234/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2, spolu o výmere 20 226 m2. 

 

Nebytové priestory pozostávajú z:

A: Obchodné priestory o celkovej výmere podlahovej plochy                          64,56 m2

B: Nebytové priestory o celkovej výmere podlahovej plochy                            355,07 m2

C: Plocha na umiestnenie nápojových automatov na Zimnom štadióne          6 automatov

D: Plocha ma umiestnenie reklamy na mantineloch, ľadovej ploche a stenách

 

Cena

Za predmet nájmu A:

Minimálna cena:  34,50 € bez DPH/m2/rok

DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov.

Za predmet nájmu B:

Minimálna cena: 9,36 € bez DPH/m2/rok

DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. 

Za predmet nájmu C:

Minimálna cena : 300 € bez DPH /1 automat/ 1 rok

 Za predmet nájmu D:

Minimálna cena za: plochu na mantineloch a ľadovej ploche: 120 € bez DPH/m2/rok, plochu na stenách: 60 € bez DPH/m2/rok

 

Súťažný návrh v predpísanej forme spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:presná a úplná adresa navrhovateľa (odosielateľa),

heslo Obchodná verejná súťaž 5/ZŠ/2023, označenie „NEOTVÁRAŤ, a to na adresu vyhlasovateľa PREŠOV REAL s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje lehota od zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže t. j. od 17.8.2023 do 31.8.2023 do 12.00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.

 

Obhliadku nebytových priestorov bude možné vykonať v termíne stanovenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže dňa 22.8.2023 od 13:00 hod, prípadne po telefonickom dohovore na tel. č. 0917478954 za prítomnosti povereného zamestnanca Vyhlasovateľa.

 

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.