logo

Verejná obchodná súťaž 6/ZŠ/2023 na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna

Verejná obchodná súťaž 6/ZŠ/2023 na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna

Verejná obchodná súťaž 6/ZŠ/2023

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

Obchodné meno:        PREŠOV REAL s.r.o.

Sídlo:                          Slovenská 40, 080 01 Prešov

Zastúpená:                  JUDr. Michal Leščinský, konateľ

 

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Alexander Nazarej (vedúci zimného štadióna Prešov)

e-mail: sekretariat@presovreal.sk

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž 6/ZŠ/2023 (ďalej aj „súťaž“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojení s ustanovením ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a

 

vyzýva

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna ktorý sa nachádza na ul. Pod Kalváriou 50 v Prešove, súpisné číslo 4190, v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6492 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je časť nebytových priestorov, ktoré sa prenajímajú jednotlivo a nachádzajú v objekte Zimného štadióna na ul. Pod Kalváriou 50 v Prešove.

Predmet OVS A: Nebytové priestory (číslo miestnosti 15) o celkovej výmere podlahovej plochy    4,52 m2

 Účel predmetu A: uskladnenie hokejových potrieb a stroja na brúsenie korčúľ

Cena za predmet nájmu A:

Minimálna cena:         9,36 € bez DPH/m2/mesiac

Predmet OVS B: Plocha na umiestnenie automatu na hokejové produkty - 1 automat

 Účel predmetu B: umiestnenie automatu na hokejové produkty.

Cena za predmet nájmu B:

Minimálna cena :        480 € bez DPH /automat/rok                  

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od účinnosti zmluvy - 31.12.2023 s opciou do 31.5.2024 v prípade, ak spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. bude prevádzkovateľom Zimného štadióna aj po 31.12.2023, nakoľko podľa zmluvy o zabezpečení prevádzky Zimného štadióna zo dňa 22.7.2022 v znení jej dodatkov je spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. prevádzkovateľom iba do uvedeného dátumu.

Miesto a lehota na predkladanie návrhov

  1. Súťažný návrh v predpísanej forme spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
  2. presná a úplná adresa navrhovateľa (odosielateľa),
  3. heslo „Obchodná verejná súťaž 6/ZŠ/2023 „A“ alebo „B“*, označenie „NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu vyhlasovateľa PREŠOV REAL s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
  4. Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje lehota od zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže t. j. od 23.8.2023 do 6.9.2023 do 12.00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.

        

Obhliadku nebytových priestorov bude možné vykonať v termíne stanovenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže dňa 24.8.2023 od 13:00 hod, prípadne po telefonickom dohovore na tel. č. 0917478954 za prítomnosti povereného zamestnanca Vyhlasovateľa.

 

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.