logo

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 1/D/2024

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 1/D/2024

 

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

          PREŠOV REAL s.r.o.

             Slovenská 40

080 01 Prešov

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Igor Kivader

e-mail: sekretariat@presovreal.sk

 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž 1/D/2024 (ďalej aj „súťaž“) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a

 

vyzýva

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov:

 

  1. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

 

  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov:

            nájom časti pozemku, parcela reg. “C“ č. 3162/1 druh: trvalý trávnatý porast, zapísaný na LV 2065 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pre Okres: Prešov, Obec: Prešov, katastrálne              územie: Solivar, nachádzajúci sa v rekreačnom areáli Delňa na ul. Jelšová,

  • prvá časť pozemku o maximálnej výmere 50 m2 vytýčenej prenajímateľom,
  • druhá časť pozemku o maximálnej výmere 50 m2 vytýčenej prenajímateľom,

 

Účel: voľnočasové aktivity, letné tábory. 

  1. Miesto a lehota na predkladanie návrhov

 Súťažný návrh v predpísanej forme spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť,:

  1. cez elektronickú schránku s názvom Obchodná verejná súťaž 1/D/2024, označenie „NEOTVÁRAŤ ",
  2. v listinnej podobe len ak fyzická osoba nemá aktivovanú elektronickú schránku, do podateľne spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov alebo odoslaním poštou n uvedenú adresu v zalepenej obálke s názvom Obchodná verejná súťaž 1/D/2024, označenie „NEOTVÁRAŤ“.
   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.