logo

Verejná obchodná súťaž 2/ZŠ/2024

Verejná obchodná súťaž 2/ZŠ/2024

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna

 

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejne

j súťaže: PREŠOV REAL s.r.o. Sídlo: Slovenská 40, 080 01 Prešov

Zastúpená: JUDr. Michal Leščinský, konateľ

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa: Ing. Tomáš Komloš

e-mail: tomas.komlos@presovreal.sk

 

 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž 2/ZŠ/2024

(ďalej aj „súťaž“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojení s ustanovením ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a

vyzýva

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zimného štadióna ktorý sa nachádza na ul. Pod Kalváriou 50 v Prešove.

 

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je časť nebytových priestorov prenajímaných ako celok (A-D), ktoré sa nachádzajú v objekte Zimného štadióna na ul. Pod Kalváriou 50 v Prešov a pozemkov , spolu o výmere 20 226 m2 . Súčasťou zimného štadióna je aj hnuteľný majetok.

Nebytové priestory pozostávajú z:

A: Obchodné priestory o celkovej výmere podlahovej plochy 64,56 m2

B: Nebytové priestory o celkovej výmere podlahovej plochy 355,07 m2

C: Plocha na umiestnenie nápojových automatov na Zimnom štadióne 6 automatov

D: Plocha ma umiestnenie reklamy na mantineloch, ľadovej ploche a stenách

Za predmet nájmu

A: Minimálna cena: 38,12 € bez DPH/m2 /rok DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov.

B: Minimálna cena: 10,35 € bez DPH/m2 /rok DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. 

C: Minimálna cena: 331,50 € bez DPH /1 rok / 1 automat DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. 

D: Minimálna cena: 30 000 bez DPH/sezóna 2024/2025/predmet nájmu D DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená s podmienkami: - Uzatvorenie zmluvy na dobu určitú od 5.8.2024 - 31.12.2024 s opciou do 30.4.2025

 

Miesto a lehota na predkladanie návrhov

1. Súťažný návrh v predpísanej forme spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť,:

a) cez elektronickú schránku s názvom „Obchodná verejná súťaž 2/ZŠ/2024, označenie „NEOTVÁRAŤ ",

b) v listinnej podobe len ak fyzická osoba nemá aktivovanú elektronickú schránku, do podateľne spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov alebo odoslaním poštou na uvedenú adresu v zalepenej obálke s názvom „Obchodná verejná súťaž 2/ZŠ/2024, označenie „NEOTVÁRAŤ“.

c) Ponuky bez príloh uvedených v článku V bodu 2 týchto podmienok budú zo súťaže vylúčené.

 

2. Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje lehota od zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže

t. j. od 10.7.2024 do 24.7.2024 do 12:00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.

 

 

Obhliadku nebytových priestorov bude možné vykonať po telefonickom dohovore na tel. č. 0907342663 za prítomnosti povereného zamestnanca Vyhlasovateľa

 

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.