logo

Dlhodobé parkovanie

Možnosti dlhodobého parkovania v Prešove

Parkovacie karty

Pre účely dlhodobého plateného parkovania v platenej zóne je možné požiadať o vystavenie predplatnej mestskej parkovacej karty.

 

 

 

 Pásmo Parkovacia karta
 REZIDENT OBYVATEĽ  REZIDENT PODNIKATEĽ Vyhradená parkovacia karta
ročná ročná polročná štvrťročná ročná
I. pásmo - ČERVENÉ 100 € 990 € 520 € 270 € 1330 €
II. pásmo - ORANŽOVÉ 70 € 650 € 350 € 180 € 930 €
III. pásmo - ZELENÉ 35 € 220 € 130 € 70 € 630 €

 

Podmienky pre vydanie parkovacej karty

1. Prevádzkovateľ môže rezidentovi – obyvateľovi/podnikateľovi na základe jeho žiadosti a po splnení nižšie uvedených podmienok, vydať parkovaciu kartu. Na vydanie parkovacej karty nie je právny nárok. O tom, či môže byť parkovacia karta vydaná, rozhoduje prevádzkovateľ podľa aktuálnej situácie statickej dopravy v Zónach plateného parkovania.

2. Rezident - obyvateľ k žiadosti o vydanie parkovacej karty je povinný predložiť nasledujúce doklady:

  • doklad o trvalom alebo prechodnom pobyte v Zóne plateného parkovania (občiansky preukaz alebo potvrdenie o prechodnom pobyte)
  • technický preukaz vozidla preukazujúci, že rezident – obyvateľ je držiteľom motorového vozidla

3. Rezident - podnikateľ, ktorého motorové vozidlo kategórií M1 alebo N1 alebo L je evidované na jeho živnosť alebo ktorý je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá má v Zóne plateného parkovania sídlo alebo prevádzku, k žiadosti o vydanie parkovacej karty je povinný predložiť nasledujúce doklady:

  • výpis zo živnostenského alebo obchodného registra so záznamom sídla alebo prevádzky v Zóne plateného parkovania (nie starší ako 3 mesiace)
  • technický preukaz vozidla preukazujúci, že žiadateľ je držiteľom vozidla

4. Vydaním parkovacej karty vzniká držiteľovi právo parkovať v určených pásmach Zóny plateného parkovania na miestach označených značkou IP17a s dodatkovou tabuľkou E12. Grafické znázornenie značky sa nachádza na predajnom mieste prevádzkovateľa a na parkovacích automatoch.

5. Parkovacia karta sa vydáva ako prenosná – obsahuje názov firmy alebo meno podnikateľa; alebo ako neprenosná – vydáva sa vždy pre konkrétne vozidlo a obsahuje EČV predmetného vozidla.

6. Právo držiteľa parkovacej karty parkovať v pásmach je obmedzené na dobu platnosti karty a po uplynutí doby platnosti karty je držiteľ povinný ju vrátiť prevádzkovateľovi.

 

Povinnosti držiteľa parkovacej karty

1. Držiteľ je povinný pri parkovaní riadiť sa prevádzkovým poriadkom a vykonať dostatočné opatrenia k tomu, aby parkovacia karta nemohla byť neoprávnene užívaná inou osobou.

2. Držiteľ nie je oprávnený kartu akokoľvek upravovať, duplikovať alebo zhotovovať jej napodobeniny. Ak dôjde k akejkoľvek úprave, duplikácií alebo k zhotoveniu napodobeniny karty, stráca karta platnosť. Držiteľ nemá v takom prípade nárok na vydanie náhradnej karty.

3. Pri strate, zničení alebo poškodení karty je držiteľ povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať prevádzkovateľa a poškodenú kartu vrátiť. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi na jeho žiadosť a po zaplatení manipulačného poplatku novú kartu s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej karty.

4. V prípade krádeže karty, držiteľ je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať prevádzkovateľa a príslušné oddelenie Policajného zboru. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi na jeho žiadosť doloženú potvrdením Policajného zboru o vyšetrovaní krádeže a po zaplatení manipulačného poplatku, novú kartu s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej karty.

5. Ak držiteľ ukončí používanie vozidla, pre ktoré mu bola neprenosná predplatná karta vydaná, z dôvodu zmeny vlastníka vozidla, je povinný o tom informovať prevádzkovateľa v lehote 15 dní odo dňa, kedy nastala takáto skutočnosť a kartu vrátiť. Prevádzkovateľ mu vydá na jeho žiadosť a po zaplatení manipulačného poplatku novú kartu pre iné vozidlo s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej karty.

6. Pri zmene osobných údajov držiteľa karty, alebo EČV príslušného vozidla, je držiteľ karty povinný o tom informovať prevádzkovateľa v lehote 15 dní, od kedy nastala takáto skutočnosť a túto kartu vrátiť. Prevádzkovateľ mu vydá na jeho žiadosť a po zaplatení manipulačného poplatku novú kartu s novými údajmi s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej karty. Ak držiteľ chce zmeniť slovné spojenie podľa svojho výberu uvedené na prenosnej parkovacej karte, túto kartu prevádzkovateľovi odovzdá a prevádzkovateľ mu vydá na jeho žiadosť a po zaplatení manipulačného poplatku novú kartu s novým slovným spojením a s platnosťou na dobu uplynutia doby platnosti pôvodnej karty.

7. Držiteľ je povinný na žiadosť pracovníka kontroly umožniť detailnú kontrolu karty.

  Aktivity / Správa mestských parkovísk

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.