logo

Priemyselný park Záborské

Spoločnosť PREŠOV REAL s.r.o. na základe mandátnej zmluvy spravuje v rámci pridelených nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Prešov aj Priemyselný park Záborské ( Ďalej len PPZ ) vrátane inžinierskych sietí. Hlavnou úlohou tejto správy je zabezpečenie plynulého chodu prevádzky PPZ a investoroch, ktorí sú v PPZ etablovaní.

V súčasnosti je v PPZ úspešne etablovaných 7 investorov, ktorých obsadenosť parku tvorí 82% a v plnej prevádzke ponúkne vyše 1250 pracovných miest. Zároveň je na meste Prešov v štádiu schvaľovania žiadosť nového investora a na posledný voľný pozemok sa vzťahuje predkupné právo už etablovaného investora. Po úspešnom etablovaní žiadateľa a využití predkupného práva sa tak kapacita parku určená pre investoroch naplní na 93 %. pri zamestnanosti cca 1350 pracovných miest.

Prevádzku možno rozdeliť na 3 základné činnosti :

 • správa inžinierskych sietí
 • servisné služby PPZ
 • prenájom nebytových priestorov v PPZ a zabezpečenie predaja voľných pozemkov 

Správa inžinierskych sietí

V roku 2015 spoločnosť  PREŠOV REAL s.r.o.. získala licenciu na distribúciu  elektrickej energie a zemného plynu v PPZ a oficiálne podniká ako Miestna distribučná Sústava ( ďalej len MDS ). Do správy MDS taktiež spadá riadenie procesov a súčinnosti pri napájaní sa na jednotlivé IS  novými investorovi ako aj pri riadení nábehu na výrobu už existujúcich prevádzok. Dôležitou udalosťou v tejto súvislosti bolo dobudovanie nového napojenia spínacej stanice v PPZ na rozvody VSD v ESII Šváby samostatným káblom, čo bude mať za následok posilnenie rezervovanej kapacity v PPZ, ktorá je nevyhnutná pre uspokojenie požiadaviek odberateľov elektrickej energie  napojených na MDS.

Na základe jednotlivých bodov a pokynov mandanta vykonáva všetky kroky a  procesy s ustanovením MZ. Jedná sa prevažne o tieto činnosti :

 • pravidelné mítingy so zástupcami investorov za účelom zabezpečenia plynulého chodu prevádzky PPZ a identifikácie možných rizík
 • zabezpečovanie chodu distribúcie elektrickej energie a plynu
 • zabezpečovanie odpočtov a evidencie jednotlivých médií na strane odberateľov
 • zabezpečovanie zmluvných vzťahov  a komunikácie s OKTE
 • zabezpečovanie zmluvných vzťahov  a komunikácie s URSO
 • zabezpečovanie zmluvných vzťahov  a komunikácie so SEPSA
 • zabezpečovanie zmluvných vzťahov  a komunikácie s colným úradom
 • elektronické zasielanie meraných hodnôt a maxím pre OKTE
 • elektronické zasielanie daňových priznaní za predaj elektrickej energie a zemného plynu
 • komunikácia a jednanie s dodávateľmi médií
 • vypracovanie zmlúv a zabezpečenie ich plnenie - distribúcia energií
 • vypracovanie podkladov k fakturácii
 • plánovanie odborných prehliadok a revízií vyhradených technologických zariadení
 • zabezpečenie odborných prehliadok a revízií vyhradených technologických zariadení

Dôležité linky :

Prevádzkový poriadok pre distribúciu elektriny :

http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/CA9E0EAC3E49C155C1257F06002A52DF/$FILE/0029_2015_E_PP.pdf

Cenové rozhodnutie pre distribúciu elektriny :

http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/16F0026B2DF63B13C1258217004FE119/$FILE/0230_2018_E.pdf

Prevádzkový poriadok pre distribúciu plynu :

http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/33DC57B494FA7380C1257EFB0048CED1/$FILE/0006_2015_P-PP.pdf

Cenové rozhodnutie pre distribúciu plynu :

http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/00F26B8F923BEDE0C12580960031C05B/$FILE/0088_2017_P.pdf

 

Servisné služby PPZ

Úlohou našej spoločnosti v PPZ je aj zabezpečovanie servisných služieb na ostatných zariadeniach, pozemkoch a komunikáciách, ktorých prevádzka je nevyhnutná pre chod PPZ. Jedná sa hlavne o služby ako sú revízie, zabezpečenie a prevádzka verejného osvetlenia, čistenie kanalizácií, čistenie ORL, kosenie spoločných plôch, zimnú a letnú údržbu vnútro areálovej komunikácie a iné služby zabezpečujúce starostlivosť a zveľadenie zvereného majetku.

 

Ostatné prínosy PPZ

 • zvyšovanie bonity mesta na úrovni ekonomickej a sociálnej
 • vytváranie zázemia pre vznik nových odvetví v oblasti priemyslu
 • motivácia pre študentov uplatniť sa po ukončení štúdia
 • vznik nových vedľajších pracovných miest
 • vzorový model pre súkromný sektor v oblasti podnikania v obdobnej činnosti – zriaďovanie priemyselných zón

  

STAV PRIEMYSELNÉHO PARKU ku 19.03.2019
Celková rozloha priemyselného parku 246 376 m2
Plocha určená pre investorov 186 286 m2
Obsadenosť v m2 152 110 m2
Obsadenosť v % 81,65%
Podané žiadosti v m2 6 998 m2
Predkupné právo v m2 14 024 m2
Obsadenosť po schválení žiadosti a využití predkupného práva v % 93.00 %

 

 

INVESTORI
Investor m2 Oblasť podnikania
Honeywell Turbo s.r.o. 50 000 Automotive - výroba turbodúchadiel
Prysmian Kablo s.r.o. 60 000 Výroba telekomunikačných a optických káblov
AHP s.r.o. 4 691 Sieťotlač, výroba štítkov a priemyselnej potlače
LEYARD EUROPE s.r.o. 14 271 Výroba elektroniky - veľkoformátových obrazoviek
MSK-Mont s.r.o. 7 555 Výroba a montáž oceľových konštrukcií a prípravkov pre priemysel
AWU Precision k.s. 13 593 Výroba presných oceľových výrobkov pre strojársky priemysel
EFAX Laboratory 2 000 Laboratórium pre BIO výživu
SPOLU m2 152 210
SPOLU % 81.71%

 

KONTAKT: 

Ing. Daniel Tkáč

0902 581 2016

  Aktivity / Správa Priemyselného parku Záborské (PPZ)

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.