logo

OVS Delňa 1

Verejná obchodná súťaž - Delňa 1

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Delňa 1

 
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:           
Obchodné meno:   PREŠOV REAL s.r.o.                 
Sídlo:                        Slovenská 40, 080 01 Prešov
 
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:                          
 Igor Kivader                         
Kontakt:                       0918 847 990                      
e-mail:                         sekretariat@presovreal.sk
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž Delňa 1 (ďalej aj „súťaž“) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
 
vyzýva
 na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nebytových priestorov mesta Prešov: časť pozemku, parcela reg. “C“ č. 3162/1 druh: trvalý trávnatý porast, zapísaný na LV 2065 vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom pre Okres: Prešov, Obec: Prešov, katastrálne územie: Solivar, nachádzajúci sa v rekreačnom areáli Delňa na ul. Jelšová.
 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku spravovaného vyhlasovateľom ako správcu nebytových priestorov mesta Prešov:
  • časť pozemku, parcela reg. “C“ č. 3162/1, druh: trvalý trávnatý porast o výmere 100 m2 vytýčenej prenajímateľom z toho:
  1. 42 m2 – priestor určený ako stánok s rýchlym občerstvením a nápojmi,
  2. 58 m2 - priestor určený na posedenie zákazníkov
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje lehota od zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže
t. j. od 13.4.2022 do 29.4.2022 do 14.00 hod.
 

Podrobné podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete v prílohách nižšie.  ↓

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.