logo

Záujemca o byt

Čo robiť, ak máte záujem o mestský nájomný byt?

Záujemca

Spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. je správcom mestských bytov, neprideľuje ich potencionálnym uchádzačom.

 

 

 

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb,
oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Anna Šuliková, tel. 051/3100552

K vybaveniu potrebujete:

  • potvrdenie o aktuálnej výške čistého mesačného príjmu žiadateľa a čistého mesačného príjmu členov domácnosti žiadateľa resp. osôb, ktoré budú tvoriť domácnosť žiadateľa (za ostatné tri mesiace),
  • potvrdenie o čistom mesačnom príjme žiadateľa za predchádzajúci  kalendárny  rok   ačistom mesačnom príjme členov domácnosti žiadateľa resp. osôb, ktoré budú tvoriť domácnosť žiadateľa, za predchádzajúci kalendárny rok (potvrdenie o poberaní  prídavku na dieťa/deti, potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti alebo výpis z daňového priznania, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti, v prípade príjmov zo zahraničia je potrebný úradný preklad),
  • písomné potvrdenie školy, ktorú dieťa navštevuje, o  plnení povinnej školskej dochádzky,
  • potvrdenie, že Vy alebo manžel/manželka pracujete na území Slovenskej republiky alebo ste poberateľom dávky dôchodkového poistenia, dávky nemocenského poistenia, štátnej sociálnej dávky bez prerušenia minimálne dva roky (platí pre lokalitu Sabinovská – Majakovského a Antona Prídavka),
  • čestné vyhlásenie členov domácnosti s osvedčeným podpisom (aktuálne pri osobnom  podaní žiadosti),
  • súhlas so spracovaním osobných údajov (aktuálne pri osobnom  podaní žiadosti).

 

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

Upozornenie:
pri vybavovaní žiadosti je nevyhnutná osobná prítomnosť žiadateľa/žiadateľov, občiansky preukaz.

Informácie: https://www.presov.sk/ziadost-o-najomny-byt-clanok/mid/313021/.html

 

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.